top of page

Życiorys

Praca zawodowa

10.2012 - obecnie
Współpraca z Fundacją ETOH: prowadzenie wykładów i szkoleń z zakresu profilaktyki psychospołecznej, komunikacji, interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie i uzależnień.       Udział w innowacyjnym projekcie mającym aktywizować seniorów w domach pomocy społecznej - prowadzenie zajęć psychologicznych dla mieszkańców dps-ów oraz konsultacje indywidualne dla personelu i mieszkańców dps-ów.

 

08.2009 - 12.2009
Współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie: udział w pilotażowym projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym budowania systemowego wsparcia dla rodzin mających dzieci w opiece zastępczej. Praca na stanowisku asystentki rodziny biologicznej.

11.2006 - 12.2008
Współpraca z Centrum Praw Kobiet w Warszawie: prowadzenie warsztatów i szkoleń dotyczących tematyki przemocy w rodzinie oraz asertywności i komunikacji.

05.2005 - 10.2008
Współpraca z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym Gminy Bielany. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i interwencji w zakresie problematyki rodzinnej, alkoholowej, kryzysów osobistych i trudnych sytuacji życiowych.

03.2005 - obecnie
Prowadzenie konsultacji, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii oraz warsztatów rozwojowych dla osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki. W latach 2006 - 2010 moją superwizorką była Helena Keller, obecnie jest Jolanta Berezowska.

10.2004 - 10.2012
Prowadzenie wykładów dla specjalizacji pielęgniarstwo psychiatryczne z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii zjawisk społecznych i psychologii społecznej. Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie.

08.2004 - 06.2006
Współpraca z Warszawskim Centrum Kobiet. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla kobiet bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy.
Obsługa psychologiczna projektu dotyczącego integracji i reintegracji zawodowej młodych kobiet, zrealizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004 – 2006 Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Obsługa psychologiczna projektu dotyczyła: poradnictwa, przygotowania i prowadzenia warsztatów z asertywności i komunikacji, ewaluacji efektów miękkich.

02.2004 - 12.2012
Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego Kobiet „Dojrzewalnia Róż” oraz udział w Festiwalach "Progressteron" - Warszawa, Zakopane, Olsztyn, Łódź, Rzeszów, Gdańsk. Prowadzenie autorskich wykładów i zajęć warsztatowych dotyczących relacji interpersonalnych oraz kulturowych wzorców i ról przypisanych kobietom.

11.2003 - 06.2004
Poradnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - p.o. kierowniczki poradni.
Tworzenie poradni, zajmowanie się kwestiami administracyjnymi i remontowo-inwestycyjnymi. Przygotowywanie programu merytorycznego placówki, dobór interdyscyplinarnego zespołu, planowanie działań promocyjnych.
Współpraca z Biurem Polityki Społecznej m.st. Warszawy w charakterze konsultantki
ds. programów z zakresu przemocy domowej.

02.2002 - 12.2002
Współpraca z Towarzystwem Promocji Zdrowia Psychicznego „ALERT”. Przygotowywanie programów terapeutyczno-warsztatowych i ich realizacja.

09.2001 - 12.2002
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Specjalistka terapii indywidualnej
i grupowej. Organizacja programów terapeutycznych i edukacji. Prowadzenie warsztatów z komunikacji, asertywności.

04.2001 – 09.2004
Ośrodek Rodziny Gminy Warszawa Bemowo. Praca psychologa na stanowisku specjalisty pracy z rodziną.

02.2001 - 02.2002
Współpraca z Polskim Towarzystwem Transpersonalnym. Udział w przygotowaniu programu warsztatów i współprowadzenie zajęć warsztatowo-terapeutycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej, kobiecość, konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.

11.1999 - 03.2000
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punkt Konsultacyjny „Pomarańczowa Linia”. Praca psychologa na stanowisku starszego inspektora.

12.1998 - 12.2000
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej. Praca psychologa przy telefonie dla ofiar przemocy domowej „Niebieska Linia”: diagnoza, wsparcie psychologiczne, edukacja w zakresie przemocy, informacja dot. pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej; interwencja kryzysowa, monitoring.

03.1998 - obecnie
Pisanie artykułów i felietonów psychologicznych, popularno-naukowych, oraz dotyczących szeroko rozumianej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płci i tożsamości. Obecnie do miesięcznika Remedium. Komentarze psychologiczne w Wirtualnej Polsce. Prowadzenie własnego bloga MM.

02.1998 - 06. 2001
Prowadzenie wykładów dla studentów psychologii i filozofii UKSW z zakresu psychosomatyki, psychopatologii zjawisk społecznych i psychologii społecznej.

03.1997 - 09.1997
Staż w Klinice Rehabilitacji w Instytucie Kardiologii w Aninie.
Rehabilitacja psychologiczna osób po zawale mięśnia sercowego.

07.1996 - 09.1996
Staż na oddziale depresji Szpitala Miejskiego nr 5 w Katowicach.
Psychoterapia indywidualna oraz psychoterapia rodzinna.

Edukacja

10.2013 - obecnie

Szkolenia z terapii ericksonowskiej Curriculum w Poskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Między innymi: psychoterapia depresji (15 godz.), psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych (15 godz.), terapia osób odchudzających się (15 godz.), psychoterapia rodzin (90 godz.) i par (60 godz.), praca z ciałem.

 

05.2013 - obecnie

Szkolenie TRE - ćwiczenia, które uwalniają traumę, stres i emocje - oparte na analizie bioenergetycznej Lowena. Prowadzone przez Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Koszalinie. Międzynarodowy Certyfikat Praktyka TRE - poziom I.

 

2004 - 2005
Studium Psychologicznej Pracy z Grupami, Organizacjami: „Taniec z Olbrzymem” prowadzone przez Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy Poza Centrum Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie (130 godz.).

2004
Seminarium „Polityka socjalna w Unii Europejskiej realizowana przez organy samorządowe
w Austrii ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad osobami uzależnionymi od narkotyków
i alkoholu i ich rodzinami” zorganizowane przez Fonds Sociales Wien.

2004
Kurs „Siła Polityczna Kobiet” zorganizowany przez British Council oraz Biuro Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

2003
Szkolenie dla pracowników leczenia odwykowego prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (90 godz.).

02. - 09.2003
Polityczna Akademia Kobiet – program szkoleniowo-edukacyjny organizowany przez Centrum Promocji Kobiet i oraz Fundację im. Friedricha Eberta (100 godz.).

02. - 06.2002
Szkolenie „Diagnoza kliniczna w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Wyznaczanie kierunków terapii psychologicznej” (20 godz.).

1999 - 2000
Program edukacyjno-treningowy „POMOST” dotyczący pracy z ludźmi i pomocy terapeutycznej, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Transpersonalne w Warszawie (180 godz.).

1999
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (120 godz.). Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.

 

1998 - 2011
Otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Psychologii. Tematyka pracy doktorskiej dotyczy problematyki przemocy w rodzinie z  problemem alkoholowym oraz kulturowo konstruowanej kobiecości.

 

1998 - 2001
Podyplomowe Interdyscyplinarne Studia nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci - Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim.

1992 - 1997
Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Psychologii.
Specjalizacja: psychologia kliniczna i społeczna.
Praca magisterska pisana pod kierunkiem prof. J. Tylki, temat z zakresu psychosomatyki.
Egzamin dyplomowy zaliczony na ocenę bardzo dobrą.

bottom of page